Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2019/014294

11.09.2019

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Bajany

Žiadateľ:
Obec Bajany, OcÚ 161, 072 54


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 3 ks stromov druh lipa, rastúce na parcele č. 1459/1 k. ú. Bajany

 

Odôvodnenie žiadosti:

Dôvodom je výstavba chodníkov v obci, ktoré rastú v trase.

Žiadosť doručená dňa:
9.9.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.