Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2019/009077-3

07.06.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Vyhlásenie ochrannej zóny hniezda bociana čierneho, k. ú. Kapušianske Kľačany

Odôvodnenie žiadosti: Zabezpečenie ochrany hniezda bociana čierneho, parc. č. 778/1 k. ú. Kapušianske Kľačany.

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.