Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2019/004644

11.02.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Závadka
Žiadateľ:
Obec Závadka, OcÚ 36, 072 33

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 50 m2 krovín a  9 ks stromov nasledovne: 2 ks druh borovica, 3 ks druh jabloň, 2 ks druh slivka, 2 ks druh smrek rastúce na parc. č. „C“ KN 506, 507 – zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Jovsa.

Odôvodnenie žiadosti:
Stromy sú v zlom zdravotnom stave.
Žiadosť doručená dňa:
11.2.2019
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.