Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2019/004477

07.02.2019

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú. Vinné

Žiadateľ:
Štefan Cenzák, Chmelnica 157, 064 01 Stará Ľubovňa


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 117 ks stromov druh agát, 6 ks druh vŕba, 3 ks druh jelša, 15 ks druh čerešňa, 6 ks druh slivka, 7 ks druh javor klen

 

Odôvodnenie žiadosti:

Dôvodom výrubu je vyčistenie ornej pôdy od náletových drevín a obmedzenie vznikajúcich čiernych skládok.

Žiadosť doručená dňa:
6.2.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.