Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-MI-OSZP-2019/004476

07.02.2019

 

predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:
Žiadosť o súhlas na výrub drevín a krovín podľa zákona o OPaK v k. ú.Palín
Žiadateľ:
Obec Palín, OcÚ 233

Predmet žiadosti:
Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 40 ks stromov nasledovne druh smrek 31 ks, 9 ks druh borovica rastúce na parc. „E“ KN 2361/1 – ostatná plocha, k. ú. Palín

Odôvodnenie žiadosti:
Koreňová sústava predmetných stromov poškodzuje obecné chodníky, dochádza k poškodzovaniu miestnych komunikácií a prícestných priekop. Novo zrekonštruované verejné osvetlenie neplní poslanie z dôvodu zarastania korún stromov do stĺpov verejného osvetlenia.
Žiadosť doručená dňa:
6.2.2019
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.