domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/060398

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu druhu javor horský/Acer pseudopltanus rastúceho na pozemku parc. č. 8297/1, kat. úz. Letná a 2 ks stromu druhu vŕba biela/Salix alba rastúcich na pozemku parc.č. 3803/20, kat.úz. Huštáky, vo vlastníctve mesta Košice.
Žiadateľ: SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH, Rastislavova 79, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu javor horský/Acer pseudopltanus, s obvodom kmeňa 257 cm meraným vo výške 130 cm od zeme, rastúceho na pozemku parc. č. 8297/1, kat. úz. Letná a 2 ks stromu druhu vŕba biela/Salix alba, s obvodom kmeňov 140 cm a 327 cm meraných vo výške 130 cm od zeme, rastúcich na pozemku parc.č. 3803/20, kat.úz. Huštáky, vo vlastníctve mesta Košice.
Dôvodom výrubu stromu druhu javor horský je jeho zlý zdravotný stav, jedná sa o strom s viacerými hnilobnými dutinami na kmeni a s prítomnosťou plodníc drevokazných húb. Strom je naklonený nad frekventovanou cestou a chodníkom a má narušenú stabilitu. Jeden zo stromov druhu vŕba biela je značne naklonený priamo nad vozovkou, Druhý strom druhu vŕba biela má tri hlavné kmene rastúce vo veľkom naklonení. Na jednom z nich došlo k ulomeniu kostrového konára a na ďalšom z nich je viditeľná prítomnosť dutiny.
Žiadosť doručená dňa: 21.11.2019
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (adriana.krall@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.