Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP3-2019/043884

13.08.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu rastúceho pozemku parc. č. 2785, kat. úz. Grunt, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP.


Žiadateľ: MČ Košice – Sídlisko KVP, Tr. KVP č. 1, 040 23 Košice.


Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu borovica (Pinus sp.) s obvodom kmeňa 118 cm meraného vo výške 130 cm nad zemou, rastúceho na pozemku reg. „C“ parc. č. 2785, kat. úz. Grunt, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Sídlisko KVP (lokalita Húskovej ul. č. 63, Ke)
Dôvodom výrubu stromu je skutočnosť, že predmetný strom je zasadený v blízkosti obytného domu a koreňový systém zasahuje do žľabu na odvádzanie zrážkových vôd do kanalizácie, pri veternom počasí hrozí ulomenie konárov a tým následné nebezpečenstvo pre osoby, ktoré sa v blízkosti tohto stromu nachádzajú.
Žiadosť doručená dňa: 09.08.2019


V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.