hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/047835

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks stromu na ul. Žilinská 1.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Smrek obyčajný/Picea abies/ s obvodom kmeňa 146 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemku parc. č. 4697/157 v kat. úz. Terasa. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že sa jedná o vzrastlého jedinca s typickým habitusom, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti rodinného domu, chodníka a komunikácie, vysokého cca 10-12 m. Koreňový systém stromu zasahuje do IS verejného osvetlenia. Svojim habitusom zatieňuje rodinný dom. V prípade pádu vplyvom poveternostných podmienok môže spôsobiť majetkovú a zdravotnú ujmu.

Žiadosť doručená dňa: 07.11.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.