hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/045858

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny o výrub 1 ks stromu druhu Smrek obyčajný (Picea abies) rastúceho na pozemku parc. č. 1163/116, kat. úz. Košická Nová Ves, vo vlastníctve mesta Košice.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice


Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks stromu druhu Smrek obyčajný (Picea abies) s obvodom kmeňa 78 cm meraným vo výške 130 cm od zeme, rastúceho na pozemku parc. č. 1163/116, kat. úz. Košická Nová Ves, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Košická Nová Ves.

Ako dôvod žiadateľ uvádza, že strom rastie pri oplotení rodinného domu, koliduje s inžinierskymi sieťami zemného plynu, prípojky vody, optického kábla a narušuje aj základy oplotenia. Nad stromom sa nachádza elektrické vedenie. Kmeň stromu je poškodený.

Žiadosť doručená dňa: 23.10.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.