hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/010630

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 5 ks stromov rastúcich v lokalite Hviezdoslavova ul.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 5 ks stromov druhu pagaštan konský, rastúcich na pozemku parc. č. 2550 v kat. úz. Stredné mesto. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že ide o stromy s veľkými dutinami v kmeňoch, ako aj v kostrových konároch stromov. Sú to prestárle jedince s preschnutými korunami. Nachádzajú sa na frekventovanej ulici s obrovským pohybom motorových vozidiel ako aj chodcov.

Žiadosť doručená dňa: 24.01.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.