hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2017/045873

 

VEC: Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o prejednaní správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks stromu druhu Topoľ čierny / Populus nigra s obvodmi kmeňa 60 cm, rastúcich na súkromnom pozemku vo vlastníctve Crow Arena s.r.o., Vodárenská 646/6, 040 01 Košice.

Žiadateľ: Crow Arena s.r.o., Vodárenská 646/6, 040 01 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub výrub 2 ks stromu druhu Topoľ čierny / Populus nigra s obvodmi kmeňa 60 cm, rastúcich na pozemku parc. č. 5586/1, kat. úz. Severné Mesto, vo vlastníctve Crow Arena s.r.o., Vodárenská 646/6, 040 01 Košice.
Dôvodom žiadosti o výrub stromov je skutočnosť, že stromy postupne vysychajú. V súčasnosti sú stromy v zlom stave (1ks vyschnutý a 1ks z časti suchý) a niektoré konáre sa už samovoľne uvoľnili a spadli (mimo budovy). Vyrúbaním chce žiadateľ predísť riziku, kedy by došlo k materiálnym alebo iným škodám.

Žiadosť doručená dňa: 19.10.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.