Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2019/053319

09.10.2019

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Hornád – odstraňovanie nežiaducich nánosov z koryta toku v rkm 22,424 – 22,566 a v rkm 24,235 – 24,342

Žiadateľ: TAMIX SLOVAKIA s.r.o., Čaňa 1464, PSČ 044 14

Predmet žiadosti: Žiadosť o súhlas v zmysle § 6 ods. 4 zákona

Žiadosť doručená dňa: 04.10.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (karin.kotlarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.