Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2019/043498

09.08.2019

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu a povolenie výnimky podľa zákona na: Organizovanie športového podujatia 45. RALLY Košice

Žiadateľ: Auto klub Košice, Hroncova 3, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu a povolenie výnimky zo zakázaných činností podľa zákona na organizovanie športového podujatia 45. RALLY Košice v dňoch 18. - 20.10.2019

Žiadosť doručená dňa: 06.08.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (karin.kotlarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.