Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2019/037433

04.07.2019

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: k projektovej dokumentácii pre územné konanie, k plánovanej stavbe ,,Areál certifikovaných osív“

Žiadateľ: IPK AGRO, s.r.o., Južná trieda 8, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona vo forme rozhodnutia k projektovej dokumentácii pre územné konanie, k plánovanej stavbe ,,Areál certifikovaných osív“

Žiadosť doručená dňa: 03.07.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (karin.kotlarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.