Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2019/027184

09.05.2019

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K „Plánu sprístupňovania banských diel a starých banských diel v Poráči na múzejné a iné účely a práce na ich udržiavanie v bezpečnom stave“

Žiadateľ: Tovarišstvo Poráčskeho baníctva o. z., Poráč – Poráčska dolina 447, 053 23 Poráč

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona vo forme rozhodnutia k „Plánu sprístupňovania banských diel a starých banských diel v Poráči na múzejné a iné účely a práce na ich udržiavanie v bezpečnom stave“

Žiadosť doručená dňa: 30.04.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.