Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/051248

14.12.2017

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň Liptovský Mikuláš, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš

Predmet žiadosti: vydanie rozhodnutia, ktorým sa vydáva súhlas na prieskum a výskum jaskyne Domica a povoľuje výnimka zo zákazov v zmysle zákona o OPaK

Žiadosť doručená dňa: 13.12.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmich dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.