Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/038036

12.10.2015

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Rekonštrukcia Lesnej cesty Zábava-Rumanka.“

Žiadateľ: Lesy Jasov, s.r.o., Podzámok 166/28, 044 23 Jasov

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Revitalizácia a obnova lesných spoločenstiev, ozdravné opatrenia v lesoch – Lesy Jasov, s.r.o“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 09.10.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.