hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/035443

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „ Stavba I/67 Stratená rekonštrukcia tunela“.

Žiadateľ: Slovenská správa ciest, IVSC Košice, Kasárenské nám. 4, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Ide udelenie súhlasov podľa § 47 ods. 3 zákona na výrub drevín, podľa § 6 zákona na zásah do biotopu európskeho alebo národného významu a o povolenie výnimiek v území s 5. stupňom ochrany v zmysle zákona podľa:
· § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru,
· podľa §16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce,
· podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods. 1 písm. c) na umiestnenie informačného, reklamného alebo propagačného zariadenia, ako aj akéhokoľvek iného reklamného alebo propagačného pútača, alebo tabule,
· podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 15 ods. 1 písm. e) na rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov a rúbanie drevín,
· podľa § 16 ods. 1 písm. b) na zasiahnutie do lesného porastu a poškodenie vegetačného a pôdneho krytu,
· podľa § 16 ods. 1 písm. f) na rušenie pokoja a ticha,
· podľa § 16 ods. 1 písm. i) umiestnenie stavby.

Žiadosť doručená dňa: 18.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.