Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2015/029240

18.08.2015

 

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt geologickej úlohy „Pravdepodobné enviromentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky, Časť 6: Pravdepodobné enviromentálne záťaže – lokality 6.1 až 6.3, Podčasť 6.2: Pravdepodobná enviromentálna záťaž KS (1998) / Malá Lodina – VD Ružín“.

Žiadateľ: ENVIROCENTRUM, s.r.o., Rastislavova 58, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu geologickej úlohy „Pravdepodobné enviromentálne záťaže – prieskum na vybraných lokalitách Slovenskej republiky, Časť 6: Pravdepodobné enviromentálne záťaže – lokality 6.1 až 6.3, Podčasť 6.2: Pravdepodobná enviromentálna záťaž KS (1998) / Malá Lodina – VD Ružín“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Žiadosť doručená dňa: 17.07.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.