hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2015/014337

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

OU-KE-OSZP1-2015/014337

Ing. Róthová

18.03.2015

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje realizovať výskum vplyvu prírodných a antropogénnych faktorov na zmeny v štruktúrach spoločenstiev pôdnych nematód v rezervácii Vysoký vrch v pohorí Čierna hora.

Žiadateľ: Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied, Hlinkova 3, Košice

Predmet žiadosti: Ide o udelenie súhlasu podľa § 56 ods. 2 zákona o OPaK na výskum vplyvu prírodných a antropogénnych faktorov na zmeny v štruktúrach spoločenstiev pôdnych nematód a o udelenie výnimiek z podmienok územnej ochrany podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce na území s 5. stupňom ochrany v zmysle zákona o OPaK a podľa § 16 ods. 1 písm. b) na poškodenie vegetačného a pôdneho krytu na území s 5. stupňom ochrany v zmysle zákona o OPaK, za účelom výskumu v rezervácii Vysoký vrch v pohorí Čierna hora s 5. stupňom územnej ochrany.

Žiadosť doručená dňa: 16.03.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.