hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2014/014205

 

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadateľ plánuje umiestniť verejnoprospešné zariadenia (prístrešok) pre turistov v NP Slovenský raj a v jeho ochrannom pásme.

Žiadateľ: Obecný úrad Stratená, Stratená 46, 049 71

Predmet žiadosti: Ide o udelenie výnimiek zo zákazových činností v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 14 ods. 1 písm. c) zákona o OPaK na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka, v zmysle § 16 ods. 1 písm. a) v znení §13 ods. 1 písm. a) zákona o OPaK na vchádzanie a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, v zmysle §16 ods. 1 písm. f) zákona o OPaK na rušenie pokoja a ticha a o udelenie súhlasu podľa §13 ods. 2 písm. l) zákona o OPaK na umiestnenie drobných stavieb za hranicami zastavaného územia obce.

Umiestnenie prístreška sa plánuje v k.ú. Stratená na mieste Dobšinská ľadová jaskyňa- Dolka na súradniciach N 48°52´39,507 a E 20°17´59,794.

Žiadosť doručená dňa: 11.09.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (rothova.lucia@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.