Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

04.12.2017

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: K projektu: “Strážne – VN prípojka a trafostanica pre HB-LaserCUT“.

Žiadateľ: SAG SLOVAKIA, org. zložka, Rastislavova 93, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 k projektu „Strážne – VN prípojka a trafostanica pre HB-LaserCUT“ v k.ú. Strážne.

Žiadosť doručená dňa: 29.11.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.