domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/060308

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na 2 ks stromov v lokalite Bernolákova 14.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks stromov druhu rastúcich na pozemku reg. „C“ parc. č. 2447/155 v kat. úz. Terasa. Dôvodom výrubu je, smrek stojaci v tesnej blízkosti budovy a nad prístupovým chodníkom do materskej školy vysychá. Orech má ťažké fyziologické poškodenie, je napadnutý hnilobou, jeden z kmeňov už bol odstránený, je naklonený nad prístupový chodník. Stromy sú nevhodne vysadené tesne medzi oplotením areálu a budovami MŠ, pričom v súčasnosti už koruny stromov prerastajú výšku budov a ich koreňový systém narúša základy oplotenia aj budovy a ich statiku.

Žiadosť doručená dňa: 20.11.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.