hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/011552

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Staré Mesto, katastrálne územie Stredné Mesto.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova č. 79, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 13 ks drevín druhu Agát biely (Robinia pseudoacacia „Umbraculifera“) s obvodmi kmeňa: 1 – 43 cm, 2 – 34 cm, 3 – 32 cm, 4 – 47 cm, 5 – 63 cm, 6 – 52 cm, 7 – 35 cm, 8 – 45 cm, 9 – 51 cm, 10 – 57 cm, 11 – 57 cm, 12 – 57 cm, 13 – 39 cm, rastúce na pozemku parc. č. 2565, kat. úz. Stredné Mesto na ul. Mlynská v Košiciach. Dôvodom žiadosti na výrub drevín je nevyhovujúci zdravotný stav drevín a ich zlá estetická hodnota.

Žiadosť doručená dňa: 16.02.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.