hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2015/004427

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcelách vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Juh.

Žiadateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach, Rastislavova 79, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu Pyrus rastúcej na pozemku parc. č. 501/532 na ul. Lomonosovova č. 4, 2 ks dreviny druhu Picea abies rastúcich na pozemku parc. č. 510/492 na ul. Lomonosovova 20 – 22, 1 ks dreviny druhu Picea pu ngens a 1 ks dreviny druhu Pseudotsuga menziesii obe rastúce na pozemku parc. č. 3660/81na ul. Miškovecká č. 9, 1 ks dreviny druhu Thuja accientalis rastúcej na pozemku parc. č. 1214 na ul. Rastislavova č. 4. Dôvodom výrubu drevín je ich nevhodná výsadba bezprostredne pri bytových domoch spôsobujúce zatienenie ako aj spôsobenie škôd na majetku vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.

Žiadosť doručená dňa: 22.12.2014

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.