hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2014/026499

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Košice

 

OU-KE-OSZP1-2014/026499

Ing. Kučmášová / 055-6001 252

08.07.2014

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o súhlas: Žiadateľ plánuje vykonať náhodnú ťažbu v Národnej prírodnej rezervácii (ďalej len „NPR“) Stratená, porast č. 270B00, 268 00, 267 00.

Žiadateľ: Mestské lesy Dobšiná, spol. s r. o., Turecká 54, 049 25 Dobšiná

Predmet žiadosti: Ide o udelenie súhlasu na vykonanie náhodnej ťažby v NPR Stratená. V poraste č. 270B00 došlo k sústredenej kalamite o objeme 252,05 m3 na ploche 0,75 ha. Jedná sa o 817 ks dreviny Picea abies. Dotknutý lesný dielec je súčasťou NPR Stratená. V porastoch 268 00 došlo k rozptýlenej vetrovej kalamite dreviny Picea abies o objeme 54,18 m3, 154 ks a 267 00 o objeme 43,48 m3, 110 ks. Dotknuté porasty sa nachádzajú v ochrannom pásme NPR Stratená.

Žiadosť doručená dňa: 07.07. 2014

V súlade s § 82 ods. 3 a ods. 7 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (kucmasova.monika@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Ing. Jaroslav Jeremiaš
vedúci oddelenia