hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

2013/2271

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území európskeho významu SKUEV0344 Starovodské jedliny v území s 3. a 5. stupňom územnej ochrany na zasiahnutie do lesného porastu a poškodenia vegetačného a pôdneho krytu za účelom sprístupnenia a spracovania podkôrnikovej a vetrovej kalamity.

Žiadateľ: Lesy SR, š.p., OZ Košice, Moyzesova 18, 042 39 Košice (Lesná správa Stará Voda)

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky v lesných porastoch s 3. stupňom územnej ochrany v lesných dielcoch: 347A29, 347A39, 347B00, 348A01, 349A11, 349A29, 349B00, 350B00, 352B00, 35300, 354B00, 355A11, 356B00, 364B00, 367A01, 367B00, 37002, 37411, 377B00, 381C00, 382B10, 36100, 36200, 348B00, 381B00, 365 00, 366 00, 379B00 a v lesných porastoch s 5. stupňom územnej ochrany: 37100, 37200, 373A10, 373B00, 377A10.

Žiadosť doručená dňa: 11.09.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (micenko.miroslav@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.