Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2019/016158

28.11.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Veľká Ida, Kaštieľ 42, 044 55 Veľká Ida

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 4 ks smrekov obyčajných, 4 ks smrekovcov opadavých, 4 ks jedlí bielych, 2 ks borovíc, 17 ks tují, 4 ks briez, 2 ks orechov, 1 ks čerešne, 2 ks listnatých stromov rastúcich na parcelách KN-E č. 3468 a 637/2, KN-C č. 295/1, 315, 134/1, 3468/2, 3474/1, 3475/2 a 5 v k. ú. Veľká Ida. Dôvodom výrubu je vyschnutie drevín (7 ks) neestetický vzhľad drevín po orezoch z dôvodu zasahovania do elektrického vedenia (19 ks), ohrozovanie osôb a majetku obce a občanov.

Žiadosť doručená dňa: 27. 11. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomne na adresu Okresný úrad Košice – okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie) s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.