Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2019/015953

26.11.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Turňa nad Bodvou, Moldavská cesta 419/49, 044 02 Turňa nad Bodvou

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 2 ks drevín (vŕba, topoľ) rastúcich na p. č. KN-C 5001, 5251/1 v k. ú. Turňa nad Bodvou. Dôvodom výrubu drevín je narušenie stability a celistvosti stavby obecného úradu koreňovým systémom a ohrozenie života a zdravia občanov v prípade pádu prestarlého topoľa na verejné priestranstvo.

Žiadosť doručená dňa: 25. 11. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou formou na Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou s autorizáciou podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moc (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.