Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2019/007263

14.05.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov ( ďalej len ,, zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konanie:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Hýľov, Hýľov 21, 044 12 Hýľov

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 10 m2 krovitého porastu v zložení trnka obyčajná, ruža šípová na p. č. KN-C 560/102 v k. ú. Hýľov. Dôvodom výrubu krovitého porastu je vyčistenie okolia kultúrnej pamiatky.

Žiadosť doručená dňa: 10. 05. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou forma na Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.