Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KS-OSZP-2019/003551

07.02.2019

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Ing. Marek Mezei, Tolstého 1, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 1 ks borievky, 3 ks borovíc, 6 ks javorov a 9 ks vŕb rastúcich na parcelách KN-C č. 524/2, 526/33 a 526/34 v k. ú. Bukovec z dôvodu výstavby prístupovej cesty k rodinnému domu.

Žiadosť doručená dňa: 05. 02. 2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou

( ) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.