domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

2013/01270

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín.

Žiadateľ: Obec Nižná Myšľa, zastúpená starostom, Obchodná 104, 044 15 Nižná Myšľa

Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub 35 ks drevín, z toho 30 ks jabloní a 5 ks čerešní rastúcich na parcele KN- C č. 29/11 v k. ú. Nižná Myšľa. Výrub drevín je požadovaný z dôvodu sprístupnenia staveniska počas výstavby bytového domu (6 b.j.).

Žiadosť doručená dňa: 03.06.2013

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hudakova.lucia@ks.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.