Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-GL-OSZP-2019/000487

15.05.2019

  O K R E S N Ý   Ú R A D   G E L N I C A

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná 1, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa                                          Naše číslo                                       Vybavuje/linka                                  Gelnica
                      15.5.2019                                    OÚ-GL-OSZP- 2019/000487         RNDr. Demková /0961745711        15.5.2019

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s.
ul. Hraničná 662/17
058 89 Poprad 1

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub 1 ks dreviny, rastúcej mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z.

o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na pozemku parcela č. C-KN 2253/1 (ostatná plocha),

E-KN 3776/1 v k. ú. Gelnica.

Drevina rastie na pozemku vo vlastníctve Mesta Gelnica, v zastavanom území mesta a tvorí súčasť verejnej zelene v meste.

Výrub sa požaduje z dôvodu uvoľnenia pozemku pre výstavbu čerpacej stanice na stokovej sieti v Gelnici.

Ide o drevinu druh Lipa malolistá (Tilia cordata), u ktorej bol v minulosti vykonaný neodborný orez tzv. na hlavu a ktorá

je na kmeni poškodená s rozsiahlou puklinou a zahnívajúcou ranou.

 

Žiadosť bola doručená dňa: 15.5.2019

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou

alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                           Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                              vedúci odboru