Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-GL-OSZP-2019/000457

09.05.2019

  OKRESNÝ   ÚRAD GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná l, 056 01 Gelnica

 

Váš list číslo/zo dňa                                Naše číslo                                  Vybavuje/linka                                      Gelnica
                      3.5.2019                            OÚ-GL-OSZP- 2019/000457     RNDr. Demková /0961745711            8.3.2019

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny)

oznamujeme začatie nasledovného konania:

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Nálepkovo, Stredný riadok 384/1, 053 33 Nálepkovo

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších

predpisov v k. ú. Nálepkovo, spolu 18 ks drevín v nasledovnej druhovej skladbe.

             

p. č.

Druh dreviny

Miesto rastu

Parcelné číslo

Vlastník pozemku

Obvod kmeňa (cm)

Zdravotný stav dreviny

1.

lipa malolistá (Tilia cordata)

ul. Hlavná, pred RD súp. č. 425

KN-C 5751

Obec Nálepkovo, LV 1

130

poškodený

2.

lipa malolistá (Tilia cordata)

ul. Hlavná, pred RD súp. č. 420

KN-C 5751

Obec Nálepkovo, LV 1

128

poškodený

3.

lipa malolistá (Tilia cordata)

ul. Hlavná, pred RD súp. č. 418

KN-C 5751

Obec Nálepkovo, LV 1

126

poškodený

4.

smrek obyčajný (Picea abies)

ul. Hlavná, pred RD súp. č. 417

KN-C 5751

Obec Nálepkovo, LV 1

90

odlomený vrch

5.

lipa malolistá (Tilia cordata)

ul. Hlavná, pred RD súp. č. 415

KN-C 5751

Obec Nálepkovo, LV 1

160

poškodený

6.

lipa malolistá (Tilia cordata)

ul. Hlavná, pred RD súp. č. 427

KN-C 5755

Obec Nálepkovo, LV 1

152

zdravý

7.

javor mliečny (Acer platanoides)

ul. Hlavná, pred RD súp. č. 428

KN-C 5755

Obec Nálepkovo, LV 1

184

poškodený

8.

lipa malolistá (Tilia cordata)

ul. Hlavná, pred RD súp. č. 430

KN-C 5755

Obec Nálepkovo, LV 1

116

poškodený

9.

agát biely (Robinia pseudoacatia)

ul. Hlavná, pri Jednote

KN-C 5750/2

Obec Nálepkovo, LV 1

165

poškodený

10.

agát biely (Robinia pseudoacatia)

ul. Hlavná, pri Jednote

KN-C 5750/2

Obec Nálepkovo, LV 1

360

poškodený

11.

agát biely (Robinia pseudoacatia)

ul. Hlavná, pri Jednote

KN-C 5750/2

Obec Nálepkovo, LV 1

164

poškodený

12.

lipa malolistá (Tilia cordata)

ul. Mlynská, pred RD súp. č. 616

KN-C 5747/8

Obec Nálepkovo, LV 1

103

poškodený

13.

lipa malolistá (Tilia cordata)

ul. Zimná, pred RD súp. č. 603

KN-C 5747/8

Obec Nálepkovo, LV 1

126

poškodený

14.

lipa malolistá (Tilia cordata)

ul. Letná, pred RD súp. č. 375

KN-C 5752/7

Obec Nálepkovo, LV 1

112

poškodený

15.

lipa malolistá (Tilia cordata)

ul. Letná, pred budovou súp. č. 376

KN-C 5752/7

Obec Nálepkovo, LV 1

170

poškodený

16.

lipa malolistá (Tilia cordata)

ul. Letná, pred budovou súp. č. 376

KN-C 5752/7

Obec Nálepkovo, LV 1

204

poškodený

17.

lipa malolistá (Tilia cordata)

ul. Letná, pred budovou súp. č. 376

KN-C 5752/7

Obec Nálepkovo, LV 1

160

poškodený

18.

lipa malolistá (Tilia cordata)

ul. Letná, pred budovou súp. č. 376

KN-C 5752/7

Obec Nálepkovo, LV 1

155

poškodený


Všetky dreviny tvoria súčasť verejnej zelene v obci Nálepkovo. Žiadosť bola odôvodnená zlým zdravotným stavom drevín a tienením obytných miestností.
Žiadosť bola doručená dňa: 3.5.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou

() záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                         Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                            vedúci odboru