Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-GL-OSZP-2019/000031

31.05.2019

  R O Z H O D N U T I E


Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona NR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, §-u 68 písm. g) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon OPaK“) a § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) po uskutočnenom konaní, vo veci uloženia preventívnych opatrení nevyhnutných na zabezpečenie ochrany tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) v lokalite „Skalisko“ v k. ú. Henclová a Švedlár, ktoré bolo začaté na návrh Štátnej ochrany prírody a krajiny S-NP Slovenský raj, Štefánikovo nám 9, Spišská Nová Ves zo dňa 31.10.2018 podľa §-om 4 ods. 2 zákona o OPaK, v súlade so smernicou 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov voľne žijúcich vtákov

z a k a z u j e

subjektom hospodáriacim v lesoch nasledovné činnosti :

l. Lesom SR š. p., OZ Košice, LS Stará Voda v k. ú. Henclová na parcelách č. C-KN 833, 838 a 839 v LHC Nálepkovo, LC Stará Voda v hraniciach JPRL 658, 666 (časť podľa mapovej prílohy), 667a,b, 668a,b, 698c,d
a) sa celoročne zakazuje vykonávať obnovnú ťažbu a náhodnú ťažbu,
b) v čase od 1. marca do 31. júla bežného kalendárneho roka sa zakazuje vykonávať prerezávku, prebierky, vyžínanie, ochranu kultúr proti zveri a odstraňovanie krovín,
c) celoročne sa zakazuje aplikácia chemických látok, s výnimkou prípravku Pellacol (pre ošetrenie poranených stromov) a Cervacoll (ochrana proti zveri).
d) sprístupňovanie porastov novými dočasnými približovacími cestami a jarné zalesňovanie je možné vykonávať výlučne po dohode so ŠOP SR, S-NP Slovenský raj ,

2. PS urbariátu Henclová – Tichá Voda v k. ú. Henclová na parcele C-KN 838 a 840, v LHC Nálepkovo LC zvyšok LHC Nálepkovo, Stará Voda, Smolník v hraniciach JPRL 1413 a 1414
a) sa celoročne zakazuje vykonávať obnovnú ťažbu, náhodnú ťažbu
b) sa celoročne zakazuje vykonávať prerezávku, prebierky, vyžínanie a odstraňovanie krovín,
c) sa celoročne zakazuje aplikácia chemických látok, s výnimkou Pellacol (pre ošetrenie poranených stromov) a Cervacoll (ochrana proti zveri).
d) sprístupňovanie porastov novými dočasnými približovacími cestami a jarné zalesňovanie je možné vykonávať výlučne po dohode so ŠOP SR, S-NP Slovenský raj,

3. Lesom SR š. p., OZ Košice, LS Stará Voda v k. ú. Švedlár na parcele č. C-KN 5445/1 v LHC Nálepkovo, LC Stará Voda v hraniciach JPRL 641 a v k. ú Henclová na parcelách č. C-KN 831, 833, 838 v hraniciach JPRL 651, 666 časť (podľa mapovej prílohy) 695, 696a, 697a,b a 698a,b
a) sa celoročne zakazuje vykonávať obnovnú ťažbu
b) v čase od 1. marca do 15. júna bežného kalendárneho roka sa zakazuje vykonávať náhodnú ťažbu,
c)v čase od 1. marca do 31. júla bežného kalendárneho roka sa zakazuje vykonávať prerezávku, prebierky, vyžínanie, ochranu kultúr proti zveri a odstraňovanie krovín,
d) sa celoročne zakazuje aplikácia chemických látok, s výnimkou prípravku Pellacol (pre ošetrenie poranených stromov) a Cervacoll (ochrana proti zveri).
e) sprístupňovanie porastov novými dočasnými približovacími cestami a jarné zalesňovanie je možné vykonávať výlučne po dohode so ŠOP SR, S-NP Slovenský raj,

4. Užívateľovi poľovného revíru Stará Voda, režijný revír Lesov SR, OZ Košice v k. ú. Švedlár na parcele č. C-KN 5445/1 v LHC Nálepkovo, LC Stará Voda v hraniciach JPRL 641 a v k. ú. Henclová na parcelách č. C-KN 831, 833, 838, 839 v hraniciach JPRL 651, 658, 666, 667, 668, 695, 696, 697, 698, LC zvyšok LHC Nálepkovo, Stará Voda, Smolník v JPRL 1413 a 1414 sa zakazuje zriaďovať poľovnícke zariadenia a vnadiská za účelom prikrmovania zveri jadrovým krmivom.

Celková výmera územia bez zásahového režimu lesohospodárskej činnosti v lokalite “Skalisko“ predstavuje výmeru 120,3 ha. Časové obmedzenie náhodnej ťažby na lesných pozemkoch a určenie manažmentových opatrení je na území s výmerou 96,7 ha. Rozloha biotopu tetrova hlucháňa v lokalite „Skalisko“ je na území s výmerou 217 ha.

Ostatné podmienky a obmedzenia :

1. Štátna ochrana prírody a krajiny, S-NP Slovenský raj je povinná v súvislosti s predmetom ochrany zabezpečiť osadenie a údržbu zákazového značenia tabuľami s informáciou o časovom vymedzení zákazu a druhu zakázanej činnosti. Zákazové tabule budú osadené pred vstupom do chráneného územia na prístupových lesných cestách a ostatných komunikačných spojniciach. Je povinná tiež vykonávať naďalej monitoring v danom území, pričom pred vstupom pracovníkov ŠOP SR a doprovodných osôb vykonávajúcich monitoring v danom území je potrebné túto skutočnosť oznámiť správcovi lesných pozemkov.

2. Z dôvodu ochrany biotopu tetrova hlucháňa sa zakazuje využívanie lesa verejnosťou a zber lesných plodov v období od 1.5. do 15.11. bežného roka, pričom platnosť tejto podmienky začína dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Zákaz vstupu do lesa sa nevzťahuje na nevyhnutný vstup na toto územie pri výkone práva poľovníctva podľa zák. č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

3. Výstavbu ciest v dotknutom území je možné povoliť a realizovať iba po vydaní súhlasu tunajšieho orgánu ochrany prírody a krajiny podľa §-u 6 zákona OPaK.

4. Neprikrmovať zver (diviačia zver) jadrovými krmivami a nezriaďovať za týmto účelom poľovnícke zariadenia, neukladať návnady predátorov tetrova hlucháňa, (je vhodné v týchto revíroch znížiť stavy diviačej zveri a líšok lovom). Podľa nariadenia Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Spišská Nová Ves č. 58/2019 zo dňa 18.1.2019 platí pre nárazníkovú zónu zákaz prikrmovať diviačiu zver, vnadenie je možné vykonať v susedných JPRL tak, aby bolo dodržané nariadenie o max. 1 vnadisku na 300 ha.
5. V oblasti veterinárnej starostlivosti je potrebné riadiť sa nariadeniami a opatreniami príslušného orgánu veterinárnej starostlivosti, ktoré majú zabrániť šíreniu afrického moru o max. 1 vnadisku na 300 ha v populácii diviačej zveri a sú nadradené tomuto rozhodnutiu.
6. V prípade obmedzenia bežného obhospodarovania lesa je vlastník oprávnený, za predpokladu splnenia zákonných podmienok, žiadať o náhradu za bežné obhospodarovanie lesa v súlade s ust. §-u 61 zákona OPaK.
7. Vyplývajúc z ust. §-u 89 zákona OPaK môže orgán ochrany prírody ním vydané rozhodnutie z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania a za podmienok ustanovených zákonom toto rozhodnutie zmeniť, zrušiť alebo rozhodnúť o predĺžení jeho platnosti.

Uvedené zákazy a obmedzenia vyplývajúce z tohto rozhodnutia nahrádzajú obmedzenia a zákazy zakotvené v upozornení zo dňa 21.11.2017 a platia do doby vyhotovenia nového plánu starostlivosti o les t. j. do 31.12.2022. Práva a povinnosti zakotvené v tomto rozhodnutí prechádzajú aj na právnych nástupcov povinného. Dodržiavanie podmienok tohto zákazu resp. obmedzenia bude predmetom kontrolnej činnosti tunajšieho úradu a akékoľvek porušovania resp. nedodržiavanie týchto podmienok je možné sankcionovať. Mapa lokality “Skalisko“ je v prílohe rozhodnutia.

Odôvodnenie

Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie obdržal dňa 26.10.2018 návrh na zabezpečenie ochrany reprodukčnej lokality a hniezdneho biotopu tetrova hlucháňa (Tetrao urogallus) v lokalite „Skalisko“ v k. ú. Henclová a Švedlár od odbornej organizácie ŠOP SR, S-NP Slovenský raj, Štefánikovo nám. 9, 052 01 Spišská Nová Ves.
Dôvodom začatia konania bola skutočnosť, že lokalita „Skalisko“ patrí do chráneného vtáčieho územia Volovské Vrchy, ktoré bolo vyhlásené Vyhl. MŽP SR zo dňa 16.4.2010 s účinnosťou od 15.5.2010 za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov a s ohľadom na skutočnosť, že ide o lokalitu, ktorá je jedným z posledných miest s potvrdeným výskytom tetrova hlucháňa vo Volovských vrchoch, pričom tetrov hlucháň patrí medzi ohrozené druhy európskeho významu s celoročnou ochranou. Obhospodarovateľmi dotknutých lesných pozemkov boli identifikované Lesy SR š. p., OZ Košice, LS Stará Voda a LS Hrable a PS urbariátu Henclová – Tichá Voda. Právo výkonu poľovníctva v poľovnom revíre Stará Voda ako režijného revíru tu majú Lesy SR, š.p., OZ Košice.
Správnemu konaniu predchádzalo prejednanie a upozornenie na nutnosť dodržiavania opatrení, ktoré bolo doručené obhospodarovateľom lesa listom tunajšieho úradu č. OÚ-GL-OSZP-2017/00579 zo dňa 21.11.2017.
Vyplývajúc z ust. §-u 4 ods. 1 zákona OPaK je každý pri vykonávaní činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy, povinný postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo k poškodzovaniu a ničeniu. Podľa §-u 4 ods. 2 zákona OPaK ak takáto činnosť vedie k ohrozeniu druhov rastlín a živočíchov alebo k ich degradácii, k narušeniu rozmnožovacích schopností alebo k zániku ich populácie, štátny orgán ochrany prírody a krajiny túto činnosť po predchádzajúcom upozornení obmedzí alebo zakáže.
Medzi faktory ohrozenia populácie hlucháňa hôrneho na Slovensku sú v schválenom dokumente: „Program záchrany hlucháňa hôrneho na roky 2018 –2022“ identifikované tieto faktory: degradácia vhodných biotopov, ich fragmentácia alebo úplná strata, malá veľkosť populácie a ich izolácia, predácia, ľudské vyrušovanie, plašenie, lov. Program záchrany tetrova hlucháňa označuje predmetné lokality v rámci Slovenska za okrajové s aktívnym prístupom a nevyhnutnými manažmentovými opatreniami, ktoré majú vysokú prioritu. V predmetnej lokalite bola potvrdená existencia chráneného živočícha podľa pozorovaní z roku 2017 minimálne 2 kohúty a 2 sliepky.
O začatí správneho konania v predmetnej veci tunajší úrad písomne upovedomil v zmysle §-u 82 ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny účastníkov konania a prostredníctvom

internetovej stránky verejnosť. Listom zo dňa 26.11.2018 bolo oznámené začatie predmetného konania známym účastníkom konania a pre veľký počet ďalších účastníkov konania aj verejnou vyhláškou v obciach Švedlár a Henclová. Súčasne bolo nariadené prejednanie na deň 19.12.2018. Súčasťou oznámenia o začatí konania bola špecifikácia antropogénnej činnosti, územné a časové vymedzenie predmetu konania. Záujem byť účastníkom správneho konania prejavila mimovládna organizácia Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 310, ktorej toto postavenie v konaní bolo priznané.
Pri ústnom rokovaní spojenom s miestnym zisťovaním v predmetnej veci, ktoré sa uskutočnilo dňa 19.12.2018, bolo konštatované, že miestna ohliadka sa z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok nevyžaduje, keďže pomery v území sú správnemu orgánu aj účastníkom konania dobre známe.
Pre predmetné lesné dielce platí zaradenie do kategórie lesov podľa zákona NR SR č. 326/2005 Z. z. o lesoch v platnom znení (ďalej len zákon o lesoch) a PSL LC Lesy obce Nálepkovo, platného pre obdobie roky 2013 – 2022, preto sa preventívne opatrenia v území vyznačenom v mapovej prílohe prijali s platnosťou do 31.12.2022.
Zákazy a opatrenia sú smerované voči Lesom SR š. p. Banská Bystrica a Pozemkovému spoločenstvu Henclová - Tichá Voda resp. vlastníkom, ktorí ho v minulosti tvorili, avšak dnes nie je spoločenstvo registrované. Zároveň sa prijali opatrenia v území, týkajúce sa zákazu resp. obmedzeniu využívania lesa verejnosťou.
Aj preto bolo oznámenie o začatí konania zverejnené verejnou vyhláškou, ústne prerokovanie návrhu sa uskutočnilo dňa 19.12.2018.
K predmetu veci uplatnili účastníci konania záporné a kontroverzné stanoviská, preto si tunajší úrad vyžiadal listom zo dňa 30.1.2019 stanovisko expertnej skupiny etablovanej pri ŠOP SR Banská Bystrica a konanie v predmetnej veci rozhodnutím zo dňa 4.2.2019 prerušil. Žiadosť o stanovisko expertnej skupiny bol a vybavená listom ŠOP SR Banská Bystrica č. ŠOP SR/253-003/2019 zo dňa 18.3.2019, ktorý sa opieral o stanovisko ŠOP SR, S-NP Slovenský raj zo dňa 27.2.2019.
V liste, doručenom tunajšiemu úradu dňa 1.2.2019, Lesoochranárske zoskupenie VLK namietalo zmenu územného a časového vymedzenia ukladaných opatrení. Považuje za predbežnú otázku pre vydanie rozhodnutia udelenie výnimky z podmienok ochrany chránených druhov (§ 35) a vydanie odborného stanoviska podľa §-u 28 zákona OPaK. Namietaná bola tiež skutočnosť, že počas konania nebolo preukázané, že lesohospodárske činnosti naplánované PSL platným pre obdobie rokov 2013 – 2022 sú v súlade s cieľmi ochrany územia NATURA 2000. Ďalej sa v ňom uvádza, že zmena postoja ŠOP SR, S-NP Slovenský raj nebola v konaní podložená odbornými argumentmi a konečný návrh nevyhnutných opatrení je v rozpore so schváleným programom záchrany tetrova hlucháňa.
Vyplývajúc u ust. §-u 33 ods. 3 zákona OPaK tetrov hlucháň patrí medzi chránené živočíchy a vzťahujú sa naň podmienky ochrany ustanovené § 35 ods. 1 a 2 zákona, pričom je okrem iného zakázané úmyselne rušiť chráneného živočícha v jeho prirodzenom areáli, najmä v období hniezdenia, rozmnožovania, výchovy mláďať, zimného spánku alebo migrácie a poškodzovať alebo ničiť miesta jeho rozmnožovania alebo miesta odpočinku v jeho prirodzenom areáli.
Ustanovenie §-u 28 sa viaže k posudzovaniu plánu (strategického dokumentu) alebo projektu, ktorý môže mať vplyv na chránený druh v procese jeho schvaľovania, nie na výkon činností zakotvených v už schválenom pláne resp. účinnosti ustanovenia. Zjednocujúcim znakom je predpoklad možného vplyvu plánu alebo projektu na konkrétny predmet ochrany a integritu územia NATURA 2000, čo posudzuje odborná organizácia ŠOP SR. Návrh na vydanie rozhodnutia v predmetnej veci bol podaný z podnetu ŠOP SR a ohľadom na vyššie uvedené vydanie stanoviska podľa §-u 28 zákona OPaK v tomto konaní nemá opodstatnenie a nebolo považované za predbežnú otázku pre toto konanie.

Tunajší úrad má zato, že pokiaľ ide o činnosť odborne posúdenú a akceptovanú s predpísaným režimom, ktorý navrhla odborná organizácia ŠOP SR, S-NP Slovenský raj, nie je možné považovať za úmyselne škodlivú na predmet ochrany a s ohľadom na dosiahnutie krátkodobých cieľov, vytýčených schváleným programom záchrany tetrova hlucháňa.
Posudzovanie návrhu v konaní vychádzalo z princípu prevencie a predbežnej opatrnosti, zohľadňovalo požiadavky schválených koncepčných dokumentov, skutkový stav v území i skutočnosť, že ukladané opatrenia majú platiť pre prechodné obdobie cca 2 roky do doby schválenia nového plánu starostlivosti o les. Do tejto doby je zachovanie a dosiahnutie priaznivého stavu biotopu chráneného živočícha potrebné zabezpečiť prostredníctvom osobitného režimu, zakotveného v tomto rozhodnutí s cieľom eliminácie priamych a nepriamych dôsledkov v riešenom území.
V uskutočnenom konaní bolo potrebné hľadať kompromisné riešenia s ohľadom na viaceré aspekty, ktoré do zákazového režimu vstupujú. Závery z opakovaných prejednaní časového a územného vymedzenia ukladaných opatrení (medzi navrhovateľom ŠOP SR a obhospodarovateľmi lesa) boli zhrnuté v zázname o priebehu vedeného konania ako podklad pre vydanie rozhodnutia v predmetnej veci. Ten bol vyhotovený dňa 15.4.2019 a bol zaslaný účastníkom konania s možnosťou zaujatia stanoviska v lehote do 30.4.2019.
K podkladom pre vydanie rozhodnutia sa listom, doručeným dňa 2.5.2019 vyjadrilo Lesoochranárskeho zoskupenia VLK, Tulčík 310 zo dňa 30.4.2019 v ktorom nesúhlasí s umožnením kalamitných a plánovaných ťažieb a insekticídnych postrekov a žiada zabezpečenie celoročnej ochrany biotopov podľa vydaného upozornenia, pričom tu vidí rozpor. Zastáva názor, že časové obmedzenie ťažby ochranu biotopu nezabezpečí. Zmenu celoročného zákazu považuje za neprijateľnú a neodôvodnenú a žiada v rozhodnutí uviesť, akým spôsobom bude ochrana biotopu zabezpečená. Namieta rozpor s vydaným upozornením v predmetnej veci. Odvoláva sa pritom na ustanovenie §-u 1 Vyhl. MŽP SR č. 196/2010 Volovské Vrchy a poukazuje na rozpor s účelom vyhlášky a schváleným Programom záchrany.
K uvedenému je potrebné uviesť, že dôvodom začatia konania bola práve skutočnosť, že lokalita „Skalisko“ patrí do chráneného vtáčieho územia Volovské Vrchy, ktoré bolo vyhlásené Vyhl. MŽP SR zo dňa 16.4.2010 s účinnosťou od 15.5.2010 za účelom zabezpečenia priaznivého stavu biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov a s ohľadom na skutočnosť, že ide o jednu z lokalít s výskytom tetrova hlucháňa.
Vyššie uvedená vyhláška považuje lesohospodársku činnosť za takú, ktorá môže mať negatívny vplyv na predmet ochrany, pričom rozsah týchto činnosti bližšie nešpecifikuje a taxatívne nevymenúva. Ich posúdenie a možný vplyv predmet ochrany ponecháva na zvážení príslušného orgánu ochrany prírody a krajiny. Takéto posúdenie vychádza vždy z aktuálneho stavu lesa v čase vydávania rozhodnutia a opiera sa o stanovisko odbornej organizácie, zabezpečujúcej ochranu prírody a krajiny v predmetnom území. V tomto prípade bolo v roku 2017 vydané upozornenie, ktoré zakladalo povinnosť pre obhospodarovateľov lesa činnosti, ktoré by mohli viesť k ohrozeniu existencie chráneného živočícha obmedziť, resp. nevykonávať. Územné a časové obmedzenia mali zabezpečiť priaznivý stav biotopu s tým, že prípadné nerešpektovanie bude mať za následky represívne opatrenia. Napriek skutočnosti, že o porušovaní režimu v rozsahu upozornenia tunajší úrad nemá vedomosť, z princípu preventívnej opatrnosti S-NP Slovenský raj podal návrh na vydanie rozhodnutia s návrhom rozsahu, časové vymedzenie a opisom činností podliehajúcich špeciálnemu manažmentu v riešenom území.
Tento návrh neprekračuje rámec vydaného rozhodnutia, primerane zmierňuje prísnosť režimu lesohospodárskych činností v dotknutom území a to aj s odkazom na schválený program záchrany tetrova hlucháňa ako koncepčný dokument, ktorý o. i. označuje populáciu tetrova hlucháňa vo Volovských vrchoch za okrajovú populáciu, ktorý považuje za škodlivé veľkoplošné intenzívne hospodárenie v lese ale uprednostňuje aktívny manažment pred bez zásahovým režimom a ktorý vymenúváva a zohľadňuje aj ďalšie činnosti, ktoré majú negatívny vplyv na predmet ochrany.
Ustanovenie §-u 4 zákona OPaK je nástrojom prevencie a predbežnej opatrnosti, ktorý má orgán ochrany prírody a krajiny na základe zákona k dispozícii na to, aby čo najúčinnejším spôsobom zabezpečil cieľ zákona. Problematika ochrany tetrova hlucháňa sa týka viacerých lokalít v okrese Gelnica a ku každej z nich je potrebné individuálne posúdenie a posúdenie vo vzájomných súvislostiach. V prípade lokality „Skalisko“ má rozdelenie na pasívny a aktívny manažment s časovými obmedzeniami racionálny základ. Pri rozhodovaní vo veci samotnej bol zohľadnený najmä titul ochrany tetrova hlucháňa vyplývajúci z medzinárodnej aj národnej legislatívy a jeho ekologické nároky na prežitie a rozmnožovanie, režim hospodárenia v lese, zahrnutý v PSL pre roky 2012 – 2022 a v neposlednom rade podmienky všeobecného využívania lesa a primeranosť zaťaženia subjektu hospodáriaceho v dotknutom území pri dodržiavaní podmienok zákazu a obmedzení, zakotvených v rozhodnutí v predmetnej veci. Posudzovanie predloženého návrhu vychádzalo z požiadaviek schválených koncepčných dokumentov s tým, že opatrenia majú platiť pre prechodné obdobie cca 2 roky do doby schválenia nového plánu starostlivosti o les, kedy bude vedené konanie o prekategorizovanie lesa na les osobitného určenia z titulu ochrany prírody a krajiny. Do tejto doby je zachovanie a dosiahnutie priaznivého stavu biotopu chráneného živočícha potrebné zabezpečiť prostredníctvom režimu, navrhnutého odbornou organizáciou ŠOP SR a zakotveného v tomto rozhodnutí. Správny orgán posúdil návrh ŠOP SR a námietky účastníkov konania a vytvoril si úsudok, že obmedzenie činnosti obhospodarovateľov lesa, uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia bude pre ochranu biotopu tetrova hlucháňa v lokalite „Skalisko“ primerané.
Námietky účastníkov konania, ktoré sa týkali obmedzenia lesohospodárskej činnosti, zákazu zberu lesných plodov, používania chemických prípravkov na ochranu lesa a otázok obmedzenia predátorstva prikrmovaním a vnadením boli v rozhodnutí zohľadnené a premietli sa do podmienok rozhodnutia.
Požiadavka na zabezpečovanie monitoringu predmetného územia bola považovaná za opodstatnenú. Monitoring bude naďalej zabezpečovať odborná organizácia resp. iná oprávnená osoba. Výsledky monitoringu budú správnym orgánom akceptované pri rozhodovaní za predpokladu dodržania ust. §-u 56 ods. 3 zákona OPaK.
Správny poplatok podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov sa neurčuje.
Toto rozhodnutie sa okrem písomného doručenia účastníkom konania doručuje aj verejnou vyhláškou v obciach dotknutých rozhodnutím a zverejnením na webovej stránke http://www.minzp.sk/admin/index.jsp pod odkazom OÚ-GL-OSZP-2019/000031. Zároveň sa rozhodnutie doručuje aj lesnému hospodárovi na JPRL 1413 a 1414 (Ing. Vladimír Krak), ktorý je lesným správnym orgánom evidovaný pre dielce 1413 a 1414 a ktorý riadi a zodpovedá za odbornú starostlivosť o lesné dielce a zároveň je spoluvlastníkom pozemku.
Odkladný účinok rozhodnutia bol vylúčený z dôvodu naliehavého záujmu, ktorý spočíva v skutočnosti, že v čase vydania rozhodnutia je obdobie hniezdenia tetrova hlucháňa a mohli by byť činnosťami uvádzanými v rozhodnutí nepriaznivo ovplyvnené jeho rozmnožovacie schopnosti.
Na základe uvedených skutočností rozhodol Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa §-u 53 a 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ul. Hlavná č. l, 056 01 Gelnica
Toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom podľa zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, pokiaľ nebol vyčerpaný riadny opravný prostriedok.
V súlade s ust. §-u 55 ods. 2 správneho poriadku sa vylučuje odkladný účinok odvolania.

Doručuje sa
1. Obec Švedlár, zastúpená starostom obce, 053 34 Švedlár
2. Obec Henclová, zastúpená starostkou obce
3. Lesy SR š. p. Banská Bystrica, Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
4. Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Košice
5. Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Košice, Lesná správa Stará Voda
6. Lesy SR š.p. Banská Bystrica, OZ Košice (pre poľovný revír Stará Voda)
7. PS Urbariátu, Henclová – Tichá Voda, p. 053 33 Nálepkovo
8. Lesoochranárske zoskupenie VLK, Tulčík 10, 082 13 Tulčík
9. Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor pozemkový a lesný, Štefánikovo nám. 5, 052 01
Spišská Nová Ves
10. ŠOP SR, S-NP Slovenský raj, Štefánikovo nám. 9, Sp. Nová Ves
11. Ing. Vladimír Krak, Rajecká 22, 052 01 Spišská Nová Ves (lesný hospodár)

Na vedomie (po nadobudnutí právoplatnosti)
1. SIŽP-IŽP Košice, Rumanová 14, 040 53 Košice
2. Okresný úrad Gelnica, odbor starostlivosti o životné prostredie

Ing. Milan Turzák
vedúci odboru

Týmto žiadame dotknutú Obec Švedlár a Obec Henclová o zverejnenie tohto rozhodnutia podľa §-u 26 ods. 2 správneho poriadku spôsobom v mieste obvyklým po dobu 15 dní vyvesením na úradnej tabuli.

Vyvesené dňa : .......................................................... podpis, pečiatka

Zvesené dňa : ........................................................... podpis, pečiatka

 

Mapa vymedzenia územia s výskytom biotopu hlucháňa hôrneho v lokalite Skalisko

 

Opatrenia
- celoročne sa zakazuje vykonávať obnovnú ťažbu, náhodnú ťažbu
- sprístupňovanie porastov novými dočasnými približovacími cestami je možné vykonávať po dohode so Štátnou ochranou prírody, Správou Národného parku Slovenský raj
- celoročne sa zakazuje vykonávať prerezávku, prebierky, zalesňovanie, vyžínanie a odstraňovanie krovín
- celoročne za zakazuje aplikácia chemických látok s výnimkou Pellacol (pre ošetrenie poranených stromov)
a Cervacoll (na ochranu proti zveri)

Opatrenia
- celoročne sa zakazuje vykonávať obnovnú ťažbu, náhodnú ťažbu
- sprístupňovanie porastov novými dočasnými približovacími cestami a jarné zalesňovanie je možné vykonávať po dohode so Štátnou ochranou prírody, Správou Národného parku Slovenský raj
- od 1. marca do 31.júla sa zakazuje vykonávať prerezávku, prebierky, vyžínanie a odstraňovanie krovín
- celoročne za zakazuje aplikácia chemických látok s výnimkou Pellacol (pre ošetrenie poranených stromov)
a Cervacoll (na ochranu proti zveri)

 

Opatrenia
- celoročne sa zakazuje vykonávať obnovnú ťažbu
- sprístupňovanie porastov novými dočasnými približovacími cestami a jarné zalesňovanie je možné vykonávať po dohode so Štátnou ochranou prírody, Správou Národného parku Slovenský raj
- od 1. marca do 15.6. bežného kalendárneho roka sa zakazuje vykonávať náhodnú ťažbu
- od 1.marca do 31.júla sa zakazuje vykonávať prerezávku, prebierky, vyžínanie, odstraňovať kroviny
- celoročne za zakazuje aplikácia chemických látok s výnimkou Pellacol (pre ošetrenie poranených stromov)
a Cervacoll (na ochranu proti zveri)

Na celej ploche biotopu hlucháňa hôrneho
- sa celoročne zakazuje prikrmovať zver jadrovým krmivom a zriaďovať za týmto účelom poľovnícke zariadenia

- sa zakazuje zber lesných plodov