Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Nová web stránka

26.08.2019

  OKRESNÝ   ÚRAD GELNICA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

ul. Hlavná l, 056 01 Gelnica

 

 

Váš list číslo/zo dňa          Naše číslo                                Vybavuje/linka                                Gelnica
                     19.8.2019    OÚ-GL-OSZP- 2019/000692    RNDr. Demková /0961745711       19.8.2019

 

Vec
Upovedomenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

(ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie nasledovného konania:

 

Žiadosť: Súhlas na výrub drevín
Žiadateľ: Obec Smolník, č. l, 05566 Smolník

Predmet žiadosti:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa podľa §-u 47 ods. 3 zák. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k. ú. Smolník, spolu 3 ks drevín v nasledovnej druhovej skladbe.

             

p. č.

Druh dreviny

Miesto rastu

Parcelné číslo

Vlastník pozemku

Obvod

kmeňa

 (cm)

Zdravotný stav

dreviny

1.

pagaštan konský (Aesculus

hippocastanum)

centrum obce
s občianskou

vybavenosťou

KN-C 3/1
(zastavaná plocha)

Obec Smolník,
LV 1

360

poškodený

2.

lipa malolistá (Tilia cordata)

centrum obce
s občianskou

vybavenosťou

KN-C 3/1
(zastavaná plocha)

Obec Smolník,
LV 1

128

poškodený

3.

lipa malolistá (Tilia cordata)

centrum obce
s občianskou

vybavenosťou

KN-C 3/1
(zastavaná plocha)

Obec Smolník,
LV 1

126

poškodený


Všetky dreviny tvoria súčasť verejnej zelene v obci Smolník. Žiadosť bola odôvodnená zlým zdravotným stavom drevín,

ich prestárlosťou a potencionálnym ohrozovaním padaním konárov v čase nepriaznivých poverenostných podmienok, zasahovaním do siete inžinierskych vedení

 

Žiadosť bola doručená dňa: 19.8.2019

 

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť

písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

 

 

                                                                                                                                 Ing. Milan Turzák
                                                                                                                                   vedúci odboru