Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZC-OSZP-2019/001022

17.07.2019

Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 16.07.2019 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti od: Ing. Patrika Deáka a Mgr. Zuzany Deákovej, zastúpených na základe splnomocnenia: Jaroslav Šmecko SWIM, Žarnovica týkajúcej sa realizácie stavebného zámeru rekreačnej chaty vrátane príslušenstva v katastrálnom území Kopanice, okres Žarnovica.

Lokalita sa nachádza mimo zastavaného územia obce na parcele KN-C č. 496/31, ktorá je v katastri nehnuteľností evidovaná ako druh pozemku – trvalý trávny porast a ktorý je súčasťou územia Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy.

Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na poškodenie alebo zničenie biotopu európskeho významu – Lk1 Nížinné a podhorské kosné lúky (NATURA 2000: 6510). Na uvedenej lokalite zároveň platí podľa § 18 zákona o ochrane prírody a krajiny 2. stupeň územnej ochrany.

Toto oznámenie o začatí správneho konania sa zverejňuje v zmysle § 82 ods. 7 ako konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom č. 543/2002 Z.z.
V súlade s § 82 ods. 6 žiadame združenia s právnou subjektivitou o potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na Okresnom úrade Žarnovica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica alebo elektronicky na zuzana.polcova@minv.sk.

Účastníci konania, zúčastnené osoby a dotknuté orgány štátnej správy a samosprávy môžu nahliadnuť do spisu na Okresnom úrade Žarnovica, odbore starostlivosti o životné prostredie, v pracovnej dobe (po telefonickom dohovore). Svoje námietky môžu uplatniť písomne alebo ústne do zápisnice.

Žiadosť doručená dňa: 15.07.2019

Dátum zverejnenia: 17.07.2019