Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZC-OSZP-2019/000831

18.07.2019

Oznamujeme Vám, že Okresný úrad Žarnovica, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny (ďalej len „orgán ochrany prírody“), začal 15.07.2019 správne konanie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny podľa § 1 ods. 1 písm. c) a § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe žiadosti od spoločnosti: ROĽAN, spol. s.r.o., trvale so sídlom 966 04 Horná Ždaňa, IČO: 31 633 439 vo veci vydania súhlasu na pasenie, napájanie a nocovanie hospodárskych zvierat na území Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Dunajské Luhy, k.ú. Veľké Pole a na území Prírodnej rezervácie – Bujakov vrch a v jeho ochrannom pásme, k.ú. Veľká Lehota a Nová Baňa.

Činnosť bude vykonávaná pomocou oplôtkového systému s umiestnením mobilnej maringotky a  cisterny s pitnou vodou.
Predmetom žiadosti je vydanie súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. e), § 14 ods. 2 písm. a) a § 15 ods. 2 písm. b) zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajinyv znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat na voľných ležoviskách , ako aj ich ustajnenie mimo stavieb alebo zariadení pri veľkosti stáda nad tridsať veľkých dobytčích jednotiek, umiestnenie košiara, stavby a iného zariadenia na ich ochranu.

Toto oznámenie o začatí správneho konania sa zverejňuje v zmysle § 82 ods. 7 ako konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené zákonom č. 543/2002 Z.z.
V súlade s § 82 ods. 3 žiadame združenia s právnou subjektivitou o potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na Okresnom úrade Žarnovica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica alebo elektronicky na zuzana.polcova@minv.sk.