Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-ZC-OSZP-2019/000606-2

02.04.2019

V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na organizovanie verejných telovýchovných, športových a turistickýchpodujatí ako aj iných verejnosti prístupných spoločenských podujatí za hranicami zastavaného územia obce alebo mimo športových a rekreačných areálov na to určených v CHKO Štiavnické vrchy.

Žiadateľ: Ing. Michaela Rosová, 962 51 Dolný Badín

Predmet žiadosti:Jedná sa vydanie súhlasu na usporiadanie turisticko-psíčkarského podujatia „ŠTEK TREK“ v k.ú. Banská Hodruša, mimo zastavaného územia obce, podľa § 13 ods. 2 písm. k) zákona o ochrane prírody a krajiny plánovaného na deň 04.05.2019.

Žiadosť doručená dňa: 01.04.2019

Dátum zverejnenia: 02.04.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdenie záujmu byť účastníkom konania do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia na Okresnom úrade Žarnovica, odbore starostlivosti o životné prostredie, Bystrická 53, 966 81 Žarnovica alebo elektronicky na zuzana.polcova@minv.sk.