Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Revúca

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Revúca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 40, 050 01 Revúca alebo elektronicky na adresu: v lehote do 7 dní od zverejnenia informácie.

OU-RA-OSZP-2019/001207

07.11.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ds.3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rastúcich na parcele KNC č. 706/5 a 708 v kú Muránska Zdychava (pás náletových drevín plochy cca 1500 m2) pre vlastníka parciel.