Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BS-OSZP-2019/000835

06.06.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie za hranicami zastavaného územia obce, na pozemku parcelné č. E KN 6313/1 v k. ú. Banská Štiavnica