Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BS-OSZP-2019/000712

13.05.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, pre žiadateľa mesto Banská Štiavnica - Správa cintorínov, na pozemku parcelné číslo E KN 6229/1 (cintorín dolný/Štefultov) v zastavanom území obce. Ide o výrub konkrétnych drevín: 1 ks smrek obyčajný, 1 ks jaseň, štíhly 1 ks borovica lesná. Žiadateľ odôvodňuje potrebu výrubu na základe zlého zdravotného stavu drevín a ohrozovania zdravia pohybujúcich sa osôb a majetku t.j. hrobových miest. K výrubu vydal záväzné stanovisko aj Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, ktorý považuje výrub týchto drevín za prípustný.