Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Banská Štiavnica

OU-BS-OSZP_2019/000896

16.07.2019 Žiadosť o oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia na pozemkoch parcelné čísla E KN 463/4 a 464/4 v katastrálnom území obce Ilija.

OU-BS-OSZP-2019/000958

16.07.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo lesa, za hranicami zastavaného územia obce Beluj, na pozemkoch parcelné číslo E KN 1740, 1743, 1744.