Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Banská Štiavnica

OU-BS-OSZP-2019/001148

18.09.2019 Žiadosť o povolenie výrubu drevín v Botanickej záhrade v Banskej Štiavnici, na pozemku parcelné č. 1529. Jeden strom sa nebezpečne nakláňa na dom v susedstve, ďalšie spôsobujú tienenie hlavnej budovy SPŠ Samuela Mikovíniho. Súčasťou žiadosti je aj náletová drevina - čerešňa na pozemku parcelné č. 1524 pod hlavnou budovou školy.

OU-BS-OSZP-2019/001147

18.09.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks lipa s obvodom kmeňa vo výške 130 cm je 235 cm, dôvodom na výrub je postupné zhoršovanie zdravotného stavu, lipa je každoročne skracovaná, nakoľko vysychá a taktiež koreňovým systémom vtláča oporný múr vodného toku. 3 ks tuja s obvodom kmeňov 14 - 20 cm, z dôvodu revitalizácie verejného priestranstva obce, na pozemku parc. č. E KN 292. Vyrúbané dreviny budú nahradené novými v rámci projektu "Revitalizácia verejných priestranstiev" v obci Banská Belá.

OU-BS-OSZP-2019/001150

18.09.2019 Žiadosť o výrub drevín na pozemku parc. č. 2834, 2836, 2835, 2835/3 a 2837 v k. ú. Prenčov, vedených na LV ako TTP, vinica a záhrada.