Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BB-OSZP1-2019/025195-Ko

12.07.2019

Konanie vo veci žiadosti o vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. v súvislosti s realizáciou stavby "Realizácia hraničného spojenia Őrhalom - Vrbovka (Ipolyvarbó) (SK) - Most cez rieku Ipeľ".

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo elektronicky na adresu: v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.