Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BB-OSZP1-2019/027918-Ku

15.08.2019

Konanie vo veci vydania odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci posúdenia možnosti významného vplyvu stavby „Telekomunikačná opakovacia stanica“ umiestnenej na parcele č. 2195 v k.ú. Mikušovce  na územia patriace do  európskej sústavy chránených území.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica, alebo elektronicky na adresu:  v lehote piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.