Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-BA-OSZP1-2019/096824-ROA

14.08.2019

 

Správne konania na úseku ochrany prírody a krajiny

V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie,oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia informuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.
Združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti je najmenej jeden rok ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1) a podalo predbežnú písomnú žiadosť podľa § 82 odseku 6 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení na orgán ochrany prírody a krajiny Okresného úradu Bratislava (alebo jeho právnemu predchodcovi, Obvodnému úradu životného prostredia Bratislava) o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach, ktoré tento orgán v budúcnosti začne alebo v súčasnosti vedie, môže doručiť písomné alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom začatom správnom konaní na adresu: Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Tomášikova 46, 832 05 Bratislava 3 v lehote určenej správnym orgánom. Lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, kedy bola informácia o konkrétnom začatom konaní zverejnená. Upozorňujeme, že podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (napr. na adresu: alexandra.roganska@minv.sk) treba do troch pracovných dní doplniť buďv listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

Začaté správne konania:

Poradové číslo

Spisová značka konania

Dátum začatia konania

Dátum zverejnenia informácie

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom
v konaní

Predmet konania

1.

OU-BA-OSZP1-2019/096824-ROA

08.08.2019

14.08.2019

5 pracovných dní

Žiadosť občianskeho združenia Trail Biely kríž, o zmenu rozhodnutia č. OU-BA-OSZP1/2018/012374-KUK zo dňa 10. 01. 2019 – Súhlas podľa § 13 ods. 2 písm. i) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na rozšírenie cyklotrasy Trail Biely kríž v chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Požadovaná zmena sa týka nasledujúcej podmienky rozhodnutia: „ 3. Zásah do pôdneho krytu bude vykonaný v čo najmenšej miere (v rámci šírky trate 80 cm), ručne so základnými pracovnými nástrojmi, bez použitia techniky a mechanizmov.“. Dôvodom je potreba využitia minibagra na časti plánovanej druhej vetvi – vetva Baník, prípadne zabezpečenie dovozu hliny pre prípravu plánovanej cyklotrasy čo najefektívnejšie a v čo najlepšej kvalite.