Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Správne konania:

OU-PO-OSZP1-2019/050739/SA

11.10.2019 Žiadosť o udelenie výnimky v súvislosti s organizovaním podujatia "Sherpa rallye" v NPR Studené doliny.

11378/2019-6.3

10.10.2019 Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia

OU-PO-OSZP1-2019/050359/SJ

10.10.2019 Žiadosť o vydanie rozhodnutia podľa príslušných ustanovení zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov - úprava toku rieky Dunajec v PIENAPe

2019/036482/Ma

10.10.2019 Žiadosť Mgr. Tomáša Pobjeckého, Štúrova 723/36, 919 04 Smolenice a Mgr. Natálie Pobjeckej, Zalázne 36, 919 04 Smolenice o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 zákona č. 543/2002 Z. z. na výrub 12 ks drevín a náletových krovitých porastov na ploche o výmere 50 m2 na pozemku vo vlastníctve obce s parcelným č. 2091/1 v k. ú. Smolenice, ktoré rastú na hranici pozemku vo vlastníctve žiadateľov s parcelným č. 523/1 v k. ú. Smolenice. Dôvodom výrubu je ohrozenie zdravia a bezpečnosť obyvateľov a hrozí poškodenie nehnuteľností. Predmetné parcely ležia na území Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty, kde platí 2. stupeň ochrany v zmysle zákona a sú súčasťou Chráneného vtáčieho územia Malé Karpaty.

2019/036475/Pt

10.10.2019 Žiadosť Slovenského rybárskeho zväzu – Miestna organizácia Topoľníky, 930 11 Topoľníky o predĺženie platnosti rozhodnutia číslo OU-TT-OSZP1-2014/012961/Pt zo dňa 26.06.2014 v znení rozhodnutia číslo AF2/2012/607/Vk zo dňa 17.12.2012. Týmito rozhodnutiami bola žiadateľovi povolená výnimka zo zakázanej činnosti ustanovenej v § 16 zákona č. 543/2002 Z. z. na výkon rybárskeho práva a s tým súvisiacich činností v NPR Klátovské rameno a v jej ochrannom pásme, kde platí piaty a tretí stupeň územnej ochrany. Konkrétne sa jedná o úsek od ústia Klátovského ramena do Malého Dunaja po ústie Dolnobarského kanála. Nakoľko rozhodnutie je platné do 31.12.2019, žiadateľ požaduje predĺžiť platnosť výnimky.

OU-ZA-OSZP1-2019/044367/Bra

10.10.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 6 (4) zák . č. 543/2002 Z.z. na zmenu stavu mokrade vo veci: "Lysica - rekonštrukcia kanalizačného a vodovodného potrubia na potrubnom moste cez Varínku".

Žiadateľ: SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

OU-TN-OSZP1-2019/032982-002/BAL

09.10.2019 Žiadosť o posúdenie projektu stavby

OU-TN-OSZP1-2019/032993-002/BAL

09.10.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu

OU-TN-OSZP1-2019/032810-2/DUR

08.10.2019 Oznámenie o začatí správneho konania

OU-TN-OSZP1-2019/032733-2/SD

08.10.2019 Oznámenie o začatí konania.

OU-NR-OSZP1-2019/045368

08.10.2019 Vydanie odborného stanoviska k pripravovanému projektu „Úprava brehového opevnenia Váhu pri sútoku s Dunajom“ - VHProjekty, s.r.o.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]