Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Správne konania:

ou-bb-oszp1-2019-028901-sp

20.08.2019 žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov na organizovanie verejneho turistickeho podujatia na uzemi Narodneho parku Nizke Tatry "45.-49.rocnik Vystupu na Velky bok"

Nová web stránka

20.08.2019 Číslo konania : OU-RK-OSZP-2019/008871

Predmet konania : Žiadosť o vydanie súhlasu na oplotenie pozemku mimo zastavaného územia obce parcela C-KN 2375

Kataster : Liptovská Štiavnica

Žiadateľ : Miloš Kollárik, Stará 167/46 Liptovská Štiavnica

OU-PO-OSZP3-2019/041888/SA

20.08.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu podľa § 38 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

ou-bb-oszp1-2019-028883-sp

19.08.2019 žiadosť o odborné stanovisko či plánovaná činnosť „Dobývanie ložiska štrkopieskov Holiša – Krutkova pustatina“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov.

ou-bb-oszp1-2019-028888-sp

19.08.2019 žiadosť o odborné stanovisko či plánovaná činnosť „Inovácia kľúčových vlastností a funkcií univerzálnej a otvorenej platformy Measure-in-Motion®“ predstavuje zásah do dotknutých území európskeho významu patriacich do súvislej európskej sústavy chránených území, alebo chránených vtáčích území v zmysle § 28 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v zn.n.p., ktorá môže spôsobiť podstatné zmeny v biologickej rozmanitosti, štruktúre a vo funkcii ekosystémov. Lokalizácia navrhovanej činnosti: Banskobystrický kraj, okres Banská Bystrica - R1 v zastavanom území mesta v úseku medzi čerpacou stanicou OMV a Tihányovským kaštieľom.

ou-bb-oszp1-2019-028895-sp

19.08.2019 žiadosť k povoleniu výnimky na organizovanie verejného turistického podujatia Prechod SNP pre Klub slovenských turistov Baník Špania Dolina. Prechod SNP hrebeňom Nízkych Tatier po turistickom chodníku, ktorý je označený červenou a zelenou farbou, sa uskutoční z Telgártu na Španiu Dolinu.
žiadosť o predĺženie rozhodnutia:OU-BB-OSZP1-2015010764-SP zo dňa 30.04.2015

2019/030222/Ma

13.08.2019 Žiadosť Mesta Sereď, Námestie republiky 1176/10, 926 01 Sereď od KC PRIESTOR komunitné centrum/community centre o udelenie výnimky podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov umiestniť 3 ks trojrozmerných umeleckých diel „kociek“, ktoré symbolizujú tému 2. ročníka festivalu Vata fest v Chránenom areáli park v Seredi, kde platí 4. stupeň ochrany v zmysle zákona.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]