Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Informácie o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Správne konania:

10769/2019-6.3

19.09.2019 Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany a vydanie súhlasu na zmenu stavu mokrade

OU-PO-OSZP1-2019/045844/KM

19.09.2019 Žiadosť o vydanie odborného stanoviska podľa § 28 ods. 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-SA-OSZP/2019/007349-2

18.09.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 7 ks Smrek obyčajný - Obec Neded

OU-BS-OSZP-2019/001148

18.09.2019 Žiadosť o povolenie výrubu drevín v Botanickej záhrade v Banskej Štiavnici, na pozemku parcelné č. 1529. Jeden strom sa nebezpečne nakláňa na dom v susedstve, ďalšie spôsobujú tienenie hlavnej budovy SPŠ Samuela Mikovíniho. Súčasťou žiadosti je aj náletová drevina - čerešňa na pozemku parcelné č. 1524 pod hlavnou budovou školy.

OU-BS-OSZP-2019/001147

18.09.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín 1 ks lipa s obvodom kmeňa vo výške 130 cm je 235 cm, dôvodom na výrub je postupné zhoršovanie zdravotného stavu, lipa je každoročne skracovaná, nakoľko vysychá a taktiež koreňovým systémom vtláča oporný múr vodného toku. 3 ks tuja s obvodom kmeňov 14 - 20 cm, z dôvodu revitalizácie verejného priestranstva obce, na pozemku parc. č. E KN 292. Vyrúbané dreviny budú nahradené novými v rámci projektu "Revitalizácia verejných priestranstiev" v obci Banská Belá.

OU-BS-OSZP-2019/001150

18.09.2019 Žiadosť o výrub drevín na pozemku parc. č. 2834, 2836, 2835, 2835/3 a 2837 v k. ú. Prenčov, vedených na LV ako TTP, vinica a záhrada.

OU-ZA-OSZP1-2019/041402/Drn

18.09.2019 Žiadosť o povolenie výnimky zo zakázaných činností uvedených v zákone.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]