Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

9023/2014-2.3

23.12.2014

Žiadateľ: Ing. Peter Tepala a Ing. Darina Tepalová, bytom Jerichova 7640/11, 917 01 Trnava, žiadajú o povolenie výnimiek z podmienok druhovej ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s realizáciou IBV Ohlajty v Horných Orešanoch z dôvodu výskytu chránenej rastliny divozel úhľadný (Verbascum speciosum).