Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

7047/2015-2.3

21.09.2015

Žiadosť o povolenie výnimky z druhovej ochrany


Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje začatie uvedeného správneho konania:

Žiadateľ: Ing. Viliam Vozár O N O, Ovocinárska 10, 949 01 Nitra

Predmet žiadosti: žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov podľa § 35 ods. 1 písm. c) a § 35 ods. 2 písm. c) na povolenie výnimky z druhovej ochrany v súvislosti s výrubom stromov pod vedením vysokého napätia.

Žiadosť doručená dňa: 17.09.2015

V súlade s § 82 ods. 3 určilo ministerstvo 7dňovú lehotu na zaslanie žiadosti o účastníctvo v tomto konaní odo dňa zverejnenia tejto informácie na internetovej stránke ministerstva. Žiadosť o účastníctvo je potrebné zaslať do 28.09.2015 a to v písomnej alebo elektronickej forme (anna.haladekova@enviro.gov.sk).